Stibbe Nieuwsbrief
Read in browser
Stibbe
 
People Expertise news
 
Careers CSR Locations Contact us
Corporate Update: Recente ontwikkelingen ondernemingsrecht
1 juli 2014
Dit is onze halfjaarlijkse nieuwsbrief over ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse vennootschaps- en ondernemingsrecht. Omdat op 1 juli 2014 geen nieuwe regelgeving op het gebied van het ondernemingsrecht in werking is getreden, besteden we in deze Update aandacht aan enkele wetgevingsinitiatieven. Veel van deze initiatieven bevatten regels die bestuurders en toezichthouders betreffen. Verder gaan we in op enkele Europese voorstellen en signaleren we enkele ontwikkelingen in de semi-publieke sector.

Klik hier voor een printer-vriendelijke versie van deze Update.
 
Nieuwe wetgevingsinitiatieven rondom bestuurders en toezichthouders 
Met de inwerkingtreding van de Wet Claw back op 1 januari 2014 eindigde een periode waarin diverse ondernemingsrechtelijke wetten in werking traden, waaronder de Wet bestuur en toezicht en de Flex-BV wetgeving. Op dit moment bereidt de wetgever enkele nieuwe wetsontwerpen voor. In de meeste gevallen staat daarin de rol van bestuurders en toezichthouders centraal. Zo ook in het voorontwerp Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en binnen het Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. LEES MEER  
 
Voorontwerp grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen
Begin dit jaar is een consultatie gehouden rondom het voorontwerp Wet grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen. Het voorontwerp beschrijft de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan, voordat een grensoverschrijdende omzetting van een naamloze of besloten vennootschap (‘NV’ en ‘BV’)  in een buitenlandse kapitaalvennootschap kan plaatsvinden en omgekeerd. Beoogd wordt de belangen van crediteuren, minderheidsaandeelhouders en werknemers te beschermen. LEES MEER 
 
 
Europees Parlement neemt richtlijn publicatie niet-financiële informatie en diversiteit aan
Op 15 april 2014 heeft het Europees Parlement het richtlijnvoorstel over publicatie van niet-financiële informatie en diversiteit in het jaarverslag aangenomen. Grote ondernemingen die organisatie van openbaar belang zijn (‘oob's’) en meer dan 500 werknemers hebben, zullen op basis van dit voorstel in hun jaarverslag aandacht moeten besteden aan bepaalde niet-financiële informatie. Grote beursgenoteerde ondernemingen zullen ook hun diversiteitsbeleid voor het bestuur en de raad van commissarissen moeten publiceren. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Ministers en, ervan uitgaande dat het voorstel wordt goedgekeurd, treedt in werking nadat het is gepubliceerd in het Publicatieblad. De richtlijn dient vervolgens nog te worden geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. LEES MEER
 
Voorstel tot herziening van de Aandeelhoudersrichtlijn
Op 9 april 2014 publiceerde de Europese Commissie een voorstel (COM 2014/213) tot wijziging van de richtlijn aandeelhoudersrechten  (2007/36/EU). Met dit voorstel beoogt de Europese Commissie effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursvennootschappen te bevorderen. Verder wordt beoogd dat beursvennootschappen meer profijt zullen hebben van identificeerbare aandeelhouders, die betrokken zijn en goed geïnformeerd gebruik maken van hun stemrecht. LEES MEER 
 
 
Voorstel tot invoering van de eenpersoonsvennootschap
Op 9 april 2014 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de introductie van de Societas Unius Personae, een één-aandeelhoudervennootschap (de ‘SUP’) (COM 2014/212). Het doel van het voorstel is om met deze nieuwe rechtsvorm beperkingen van de vrijheid van vestiging weg te nemen bij het oprichten van een dochtervennootschap in een andere lidstaat. LEES MEER
 
Hervorming accountantsmarkt
Op 16 juni 2014 zijn een verordening en een richtlijn inzake de hervorming van de accountantsmarkt in werking getreden (Pb EU L 158). Met deze Europese regels wordt onder meer beoogd de rol van de accountant nader te bepalen en de onafhankelijkheid en de professioneel-kritische houding van de accountants te versterken. De verordening ziet op wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (‘oob's’). De richtlijn wijzigt de bestaande richtlijn betreffende wettelijke controles van aarrekeningen. De verordening heeft directe werking, maar zal pas vanaf 17 juni 2016 van toepassing zijn. De richtlijn zal op hetzelfde moment geïmplementeerd moeten zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit heeft onder meer gevolgen voor de verplichte kantoorroulatie. LEES MEER
 
 
Wijzigingswet financiële markten 2015
Op 10 april 2014 is het  wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet maakt onderdeel uit van de jaarlijkse wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten. Wat ondernemingsrechtelijke aspecten betreft wordt voorgesteld om artikel 5:25p van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) over de taal van de jaarlijkse financiële verslaggeving te wijzigen. Ook worden de regels voor concernfinancieringsmaatschappijen aangescherpt. Deze wijzigingen zijn voorzien voor 1 januari 2015. LEES MEER
 
Governance in de semi-publieke sector
De incidenten die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan bij semi-publieke instellingen als woningbouwcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, hebben niet alleen geleid tot wetgevingsinitiatieven in het algemene rechtspersonenrecht, maar zijn ook de aanleiding geweest voor nieuwe sectorspecifieke wet- en regelgeving. Vaak worden de activiteiten van semi-publieke instellingen ondergebracht in een vereniging of stichting. Naast de bepalingen van Boek 2 BW gelden voor deze rechtsvormen ook sectorale regelingen waarin aanvullende eisen worden gesteld maar waarin bovendien soms in meer of mindere mate wordt  afgeweken van de algemene rechtspersonenregels uit Boek 2 BW. Een minder overzichtelijk regelgevend kader is het gevolg. LEES MEER
 
Team
Manon Cremers
Partner Amsterdam
 
Fons Leijten
Partner Amsterdam
 
Eva Das
Partner New York
Hans Witteveen
Partner London
 
Marius Josephus Jitta
Of counsel Amsterdam
 
Paul Quist
Partner Amsterdam
 
Disclaimer
© Stibbe N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nieuwsbrieven zijn van louter informatieve aard. Ze zijn niet op de specifieke situatie van de ontvanger toegesneden, kunnen niet worden beschouwd als advies en de ontvanger kan hieraan geen rechten ontlenen. Nieuwsbrieven kunnen verwijzen naar andere websites of andere bronnen. Stibbe N.V. heeft geen controle of zeggenschap over zulke andere websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor eventuele inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten via zulke websites of bronnen.

Door het gebruik van de nieuwsbrieven en de daarin opgenomen informatie aanvaardt u de hier op van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van Stibbe N.V. waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen en die u via www.stibbe.com/generalconditions kunt raadplegen.

Let op: bij het doorsturen van deze email via uw email programma (Outlook e.d.) heeft de ontvanger toegang tot uw profielgegevens voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. Om dit te voorkomen, maakt u gebruik van de knop 'Forward' onderaan deze email.