Stibbe Nieuwsbrief
Read in browser
Stibbe
 
People Expertise news
 
Careers CSR Locations Contact us
Corporate Update: Recente ontwikkelingen ondernemingsrecht
    15 februari 2017
Dit is onze halfjaarlijkse nieuwsbrief over ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse vennootschaps- en ondernemingsrecht. In deze Corporate Update geven wij eerst een overzicht van enkele wetswijzigingen. Verder gaan we in op de stand van zaken van een aantal lopende wetsvoorstellen en tot slot signaleren wij nog enkele overige actualiteiten.
 
 
 
Implementatiewet richtlijn publicatie niet-financiële informatie en diversiteit
Op 5 december 2014 trad de Europese Richtlijn over publicatie van niet-financiële informatie en informatie over diversiteit in het bestuursverslag (2014/95/EU) in werking. Ter implementatie van deze richtlijn in is op 6 december 2016 de Wet ter uitvoering van de richtlijn in werking getreden en op 31 december 2016 het Besluit Bekendmaking diversiteitsbeleid. Het Besluit Bekendmaking niet-financiële informatie is nog niet gepubliceerd. LEES MEER
 
Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen
Vanaf 17 juni 2016 zijn de Europese Audit Verordening (EU) nr. 537/2014 en Audit Richtlijn (2014/56/EU) van toepassing. De Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen en het bijbehorende Implementatiebesluit zijn (grotendeels) op 1 januari 2017 in werking getreden. Wij bespreken hier de nieuwe regelgeving die geldt voor auditcommissies. LEES MEER
 
 
Elektronisch deponeren 
Sinds 1 juli 2016 zijn de Wet deponering in handelsregister langs elektronische weg en het bijbehorende Besluit elektronische deponering handelsregister in werking getreden. Op grond van deze regelgeving mogen bepaalde bescheiden, zoals de jaarrekening, uitsluitend langs elektronische weg worden aangeleverd bij het handelsregister via een uniforme standaard, namelijk Standard Business Reporting. Dit kan van belang zijn voor uw corporate housekeeping. LEES MEER
 
Wetsvoorstel evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen
Op 7 februari 2017 is het wetsvoorstel evenwichtige verdeling van zetels van het bestuur en de raad van commissarissen door de Eerste Kamer aangenomen. De verwachting is dat het wetsvoorstel spoedig in werking zal treden. LEES MEER
 
 
Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen
Op 13 juni 2016 is het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt niet om wijziging te brengen in bestaande bestuurs- en toezichtstructuren bij de verschillende soorten rechtspersonen, maar bevat vooral een verduidelijking van het reeds geldende juridische kader. Voor de NV en de BV bevat de wet heldere regels voor bestuur en toezicht. LEES MEER
 
Wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I
Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I maakt onderdeel uit van het overkoepelende Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht waarin wijzigingen van het faillissementsrecht worden voorbereid. Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I is erop gericht onnodige faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen. LEES MEER
 
 
Wetsvoorstel versterking positie curator
Op 20 december 2016 is het wetsvoorstel versterking positie curator door de Tweede Kamer aangenomen. Ook dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het overkoepelende Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. Het wetsvoorstel beoogt de informatiepositie en de fraudesignalerende rol van de curator te versterken. Deze versterkingen zijn bedoeld om bij te dragen aan het vergroten van het boedelactief. LEES MEER
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders is op 13 juni 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Bij grote ondernemingen zal er jaarlijks een gesprek moeten gaan plaatsvinden tussen de bestuurder en de ondernemingsraad over de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. LEES MEER
 
 
Wetsvoorstel afwikkeling van massaschade in een collectieve actie 
Op 15 november 2016 is het wetsvoorstel afwikkeling van massaschade in een collectieve actie bij de Tweede Kamer ingediend. Doel van het wetsvoorstel is het bevorderen van een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade. LEES MEER
 
     
 
Herziene Corporate Governance Code
Op 8 december 2016 is de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd. Hoewel beursgenoteerde vennootschappen pas geacht worden in 2018 te rapporteren over de naleving van de herziene Code in boekjaar 2017 (voorwaarde hiervoor is dat de herziene Code in 2017 wordt verankerd in de Nederlandse wet) lijkt het verstandig al in 2017 op een of andere wijze aandacht te besteden aan de nieuwe bepalingen in de Code. LEES MEER
 
 
Evaluatie Corporate Event-regeling
Sinds 1 januari 2014 geldt voor beursgenoteerde vennootschappen de zogenaamde Corporate Event-regeling uit artikel 2:135 lid 7 BW. De Corporate Event-regeling vervalt op 1 juli 2017 van rechtswege, tenzij de wetgever voor die datum besluit tot verlenging. De wetgever heeft deze regeling inmiddels geëvalueerd. LEES MEER
 
     
 
Nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht
Op 9 december 2016 zond de Minister van Veiligheid en Justitie de Nota 'Voortgang modernisering ondernemingsrecht' aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil het ondernemingsrecht verder moderniseren op drie terreinen: (i) Modernisering van het NV-recht; ii) Modernisering van het recht inzake personenvennootschappen; en (iii) Uitbreiding van de herstructureringsmogelijkheden omzetting, fusie en splitsing. LEES MEER
 
 
Aandeelhoudersrechtenrichtlijn 
Op 9 april 2014 publiceerde de Europese Commissie een Voorstel (COM 2014/213) tot wijziging van de Richtlijn aandeelhoudersrechten (2007/36/EU). Met dit Voorstel beoogt de Europese Commissie effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursvennootschappen te bevorderen. Eind vorig jaar hebben de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie een voorlopig akkoord bereikt over de definitieve tekst van het Voorstel. LEES MEER
     
 
UBO-register en Centraal aandeelhoudersregister
In februari 2016 heeft de Minister van Financiën de contouren bekend gemaakt van de wijze waarop het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) register (“UBO-register”) zal worden geïmplementeerd in Nederland. De verplichting tot het invoeren van een UBO-register vloeit voort uit de op 25 juni 2015 in werking getreden Vierde Anti-witwasrichtlijn (2015/849/EU). Deze Richtlijn dient uiterlijk op 26 juni 2017 te zijn geïmplementeerd in de lidstaten. In juli 2016 heeft de Europese Commissie een Voorstel gepubliceerd tot wijziging van de Richtlijn. LEES MEER
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de Stibbe contactpersonen.
     
 
Team
Manon Cremers
Partner Amsterdam
 
Heleen Kersten
Partner Amsterdam
 
 
 
Fons Leijten
Partner Amsterdam
 
Allard Metzelaar
Partner Amsterdam
 
 
 
Disclaimer
© Stibbe N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nieuwsbrieven zijn van louter informatieve aard. Ze zijn niet op de specifieke situatie van de ontvanger toegesneden, kunnen niet worden beschouwd als advies en de ontvanger kan hieraan geen rechten ontlenen. Nieuwsbrieven kunnen verwijzen naar andere websites of andere bronnen. Stibbe N.V. heeft geen controle of zeggenschap over zulke andere websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor eventuele inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten via zulke websites of bronnen.

Door het gebruik van de nieuwsbrieven en de daarin opgenomen informatie aanvaardt u de hier op van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van Stibbe N.V. waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen en die u via www.stibbe.com/generalconditions kunt raadplegen.

Let op: bij het doorsturen van deze email via uw email programma (Outlook e.d.) heeft de ontvanger toegang tot uw profielgegevens voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. Om dit te voorkomen, maakt u gebruik van de knop 'Forward' onderaan deze email.